صفحات

۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

چهاردهم مارس سالروز درگذشت کارل مارکس است

۱۴ مارس

بزرگترین اندیشمند معاصر که شعله‌های فردا را در قلب‌های ستمدیدگان جهان برافروخت و خط بطلانی بر سیاهی های زیست امروزمان کشید. او رهبر فکری بلامنازع پرولتاریای جهان و خواستگاه اصلی امید بود برای صبح روشنی که سرانجام فردا از راه خواهد رسید و رهایی را برای مردم درد کشیده جهان به ارمغان خواهد آورد. او از معدود رفقایی بود که مارکسیست نبود او خودش مارکس بود و آمده بود تا شبح افکارش مرزهای جهان را درهم بکوبد.

فردریش انگلس در مراسم درگذشت او گفت:
«در ساعت دو و چهل و پنج دقیقهٔ بعداز ظهر چهاردهم مارس، بزرگترین اندیشمند معاصر، از اندیشیدن بازایستاد."تنها دو دقیقه تنهایش گذاشته بودیم، در بازگشت او را در صندلی راحتی اش دیدیم که آرام، بسیار آرام، آرمیده بود و افسوس که آرامشی بود ماندگار.

با درگذشت او، پرولتاریای مبارز اروپا و آمریکا، اندیشمند بزرگی را از دست داد که فقدان او جبران ناپذیر است. با گذشت زمان، فقدان این جان پر شور، ژرفتر و گسترده تر درک خواهد شد. درست همانطور که داروین قانون تکامل یا ماهیت موجود زنده را کشف کرد، مارکس نیز قانون تکامل تاریخ انسانی را کشف نمود».

هیچ نظری موجود نیست: