صفحات

۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

سالگرد شکست خونین چپ گرایان و عروج فاشیسم در جنگ داخلی اسپانیا

۲۸ مارس

امروز فاشیست‌ها مادرید را اشغال کردند

و ما دوباره باز خواهیم گشتجنگ داخلی اسپانیا نقطه عطفی در تاریخ معاصر ماست. صد‌ها هزار نفر در راه مبارزه با فاشیسم متحد شدند و جان باختند، جنگی که به هیچ وجه داخلی نبود و نیروهای متعددی از گردانهای انترناسیونالیستی در سراسر کشورهای جهان علیه اتحادی که میان فاشیست‌های بین المللی بوجود آمده بود ایستادند و جاودانه شدند. امروز راستگرایان افراطی پایتخت اسپانیا را گرفتند تا در طی سه روز دیگر بر تمام اسپانیا مسلط شوند. امروز قهرمان‌های بی‌مرز مردم جهان با خون خود مثل سه سال گذشته از ۱۹۳۶ مسیر صبح را روشن کردند، همان‌ها که بی‌هیچ چشمداشتی برای پاسداشت آزادی و انسان علیه فاشیسم کاملا موجود متحد شدند.

هیچ نظری موجود نیست: