صفحات

۱۳۹۱ خرداد ۱۴, یکشنبه

ظهور امام‌های مکان یا مبعث‌های سیاسی - روحی‌


همیشه ایمیل‌هایی داریم از کسانی‌ تصور می‌‌کنند به یک منبع ماورایی متصل شدند یا خودشان یا منجی مردم می‌‌دانند! 

در زیر فشار‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعضی‌ از مردم عادی مذهبی‌ وقتی‌ تعادل روحی‌‌شان را از دست می‌‌دهند حس می‌‌کنند پیغمبر و امام زمان یا رهبر مذهبی‌ اند اما غیر مذهبی‌ها در این شرایط خودشان را رهبر اجتماعی و سیاسی می‌‌بینند، تعداد این قبیل ایمیل برای سایت‌های خبری بسیار زیاد شده است و می خواهند صدایشان به جهانیان رسانده شود!


حکومت ایران تقریبا در هر دو مورد از طریق زندان این افراد را کنترل می‌‌کند زندان‌های ایران پر است از کسانی‌ که ادعای رهبری مذهبی‌ یا سیاسی داشتند و آن را نه از روی آگاهی‌ که از روی توهم و بر هم خوردن تعادل عصبی یافته اند، در صورتی‌ که این افراد به خدمات پزشکی‌ و روان درمانی بیشتر نیاز دارند تا بازجویی، هر کسی‌ که تجربه زندان داشته باشد با این قبیل افراد برخورد کرده است.


 آنها زیر فشار دارند رویا می‌‌بینند، هشدار می‌‌دهم آستانه ی تحمل مردم به انفجار نزدیک می‌‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: